Strona główna » Regulamin
Producenci
Kontakt
Statystyka
  • Ilość produktów: 9210
  • Ilość kategorii: 665
  • Aktualnie klientów na stronie: 2
  • Sklep odwiedziło: 760214 klientów

Regulamin

1. REGULACJE WSTĘPNE
Sklep internetowy, działający pod adresem sklepmuzyczny24.pl prowadzony przez SZRON Zbigniew Śron z siedzibą w Kaliszu przy ul. Beskidzkiej 22, 62-800 Kalisz umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem sklepmuzyczny24.pl

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepmuzyczny24.pl
2.2. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.
2.3. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie sklepmuzyczny24.pl w zakładce Regulamin.
2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Zamawiającym a SZRON Zbigniew Śron
2.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
2.6. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW
3.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem sklepmuzyczny24.pl służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.
3.2. Zakupy w Sklepie internetowym mogą być dokonywane przez osoby fizyczne od 13 roku życia jak i prawne.
3.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
3.4. Zamawiający po dokonaniu wyboru określonego produktu lub produktów i umieszczeniu go lub ich w Wirtualnym koszyku w momencie chęci zamówienia wybranych towarów powinien dokonać rejestracji do systemu sklepowego poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego z danymi niezbędnymi do realizacji ww. zamówienia. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym drogą mailową bądź telefoniczną.
3.5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
3.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu Internetowego, a w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i akceptuje jego postanowienia.
3.7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Złożenie zamówienia następuje w czasie rzeczywistym tj., połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
3.8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
3.9. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Sprzedawca jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
3.10. Ceny podawane w Sklepie internetowym sklepmuzyczny24.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
3.11. SZRON Zbigniew Śron prowadzący Sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży.
3.12. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

4. FORMY PŁATNOŚCI I CENY
4.1. Zamawiający ma możliwość dokonania płatności:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b) gotówką przy odbiorze do rąk pracownika firmy spedycyjnej.
4.2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
4.3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
4.4. Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedawcy w mailu potwierdzającym zamówienie. Powyższe umowne prawo odstąpienia jest odrębne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w punkcie 8 Regulaminu.

5. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW
5.1. Zamawiający w procesie zamawiania może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
- dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
- dostawa za pośrednictwem paczkomatów (InPost),
- dostawa poprzez firmę kurierską,
- odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny odbioru.
5.2. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na sprawdzeniu przez SZRON Zbigniew Śron kompletności wysłanych danych.
5.3. Jeśli informacje złożone przez Zamawiającego są wystarczające, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie on powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail.
5.4. Zamówienie może zostać anulowane gdy:
formularz zamówienia zostanie wypełniony częściowo (w szczególności błędny adres e-mail, numer telefonu).
5.5. W momencie przekazania przesyłki firmie spedycyjnej, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki.
5.6. Przewidywany koszt dostawy został określony w tabeli kosztów w punkcie 5.8.
5.7. Rozpatrzenie zamówienia następuje do 3 dni. Kupujący informowany jest za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
5.8. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny sklepmuzyczny24.pl pomiędzy Zamawiającym, a Sklepem internetowym prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.
5.9. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.
5.10. Potwierdzenie zamówienia – w momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia z podaniem adresu.
5.11. Częściowa kompletacja zamówienia – może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego zamówienia. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 5 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
5.12. Kompletacja i wysłanie zamówienia – po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata.
5.13. Anulowanie zamówienia – w przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.
Anulowanie zamówienia nastąpi również jeśli klient nie dokona zapłaty za zamówiony towar w okresie 5 dni od dnia poinformowania o braku wpłaty.
5.14. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
5.15. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

6. RĘKOJMIA
6.1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
6.2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

6.3. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca.
6.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
6.5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Preferujemy formę pisemną na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w punkcie 1 Regulaminu, jak również w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu e-mail.
6.6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

Klient ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.

6.7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@sklepmuzyczny24.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
6.8. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz.

7. GWARANCJA
7.1.Towary sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
8.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
8.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod Regulaminem. Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
8.4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres SZRON Zbigniew Śron ul. Beskidzka 22, 62-800 Kalisz

8.8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8.9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
8.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8.11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

9. USŁUGI NIEODPŁATNE
9.1. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
9.2. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
9.3. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
9.4. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
9.5. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI
10.1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest firma SZRON Zbigniew Śron ul. Beskidzka 22 62-800 Kalisz prowadząca Sklep internetowy pod adresem sklepmuzyczn24.pl.
10.2. Podstawą prawną przetwarzania danych Zamawiającego jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek złożenia zamówienia w Sklepie internetowym, akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO).
10.3. Jako Administrator będziemy przetwarzać dane osobowe Zamawiającego na następujących podstawach oraz w następujących celach:
- w celu realizacji zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO);
- w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo – (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter) o ile Zamawiający wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w tym celu – (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
10.4. W każdej chwili Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
10.5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy lub Usługi będą niemożliwe.
10.6. Dane będą przechowywane:
- przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń;
- do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody.
10.7. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10.8. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Zamawiający ma prawo do cofnięcia wszystkich lub wybranych zgód dotyczących przetwarzania danych.
10.9. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.10. Administrator może przekazać dane zaufanym odbiorcom w celu realizacji zamówienia tj.: firma kurierska DPD, Poczta Polska, Inpost Paczkomaty.

==================================================
Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu